Veřejnost děti Slovníček

Slovníček

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | Z

A

AGHD: nedostatek růstového hormonu u dospělých, zkratka je odvozena z anglického výrazu Adult Growth Hormne Deficiency.

Akromegalie: choroba způsobená nadměrnou tvorbou růstového hormonu, projevuje se růstem akrálních (koncových) částí: chodidla, uši, nadoční oblouk, nos, prsty rukou a nohou.

Aspartam: patří mezi látky, které souhrnně označujeme jako náhradní sladidla. Nahrazují v potravinách cukr a to zejména z důvodu energetických (daná potravina má pak nižší energetickou hodnotu, než potravina slazená cukrem) nebo dietních (např. diabetici nemohou konzumovat sacharózu a ke slazení používají náhradní sladidla). Náhradní sladidla jsou důležitá nejen pro lidi, kteří chtějí zhubnout, ale jsou vhodná zejména pro diabetiky.

Ateroskleróza: onemocnění tepen („kornatění“), při němž se v jejich stěnách ukládají tukové látky a druhotně vápník. Tepna je takto poškozována, ztrácí pružnost a dochází k jejímu postupnému zužování s následnou ischemií příslušné části organismu. Nejnápadnější jsou tyto změny na věnčitých tepnách srdce, tepnách dolních končetin a mozkových tepnách. Mimoto mohou být postiženy i další orgány. Je nejčastější příčinou infarktu myokardu a cévních mozkových příhod. Léčba již vyvinutých změn na tepnách je možná pomocí některých invazivních zákroků, studuje se mechanismus vzniku a možnosti prevence.

C

cm: zkratka pro centimetr — 1/100 metru, nebo 0,3937 palce. Jednotka měření používaná v dokumentaci o růstu.

CRI: chronická renální (ledvinová) nedostatečnost, zkratka je odvozena z anglického výrazu Chronic Renal Insuficiency.

Cukrovka: diabetes mellitus (DM) - Onemocnění způsobené nedostatkem inzulinu nebo jeho nedostatečným využitím. Postihuje až 5 % obyvatelstva. DM se dělí na dva hlavní typy. 1. typ, tzv. závislý na inzulinu, vzniká častěji v mládí na autoimunitním podkladě, má značný sklon k těžkým akutním komplikacím a nezbytné je podávání inzulinu, jehož je při tomto typu v těle naprostý nedostatek. Jeho začátek v dospělosti je méně častý. 2. typ, nezávislý na inzulinu, vzniká spíše u starších, mnohdy obézních pacientů s výskytem cukrovky v rodině.

D

Deficit růstového hormonu (Growth Hormone Deficiency – GHD): normální růst záleží na adekvátním množství hormonu nazývaného růstový hormon. Některé děti nemusí produkovat dost tohoto hormonu nebo jejich tělo nemusí být schopno adekvátně jej využít.

Diabetolog: lékař pečující o pacienty s cukrovkou.

Diafýza: střední část dlouhé kosti.

DNA: kyselina deoxyribonukleová — 1) genetická podstata všech živých organismů, skládá se ze 2 řetězců stočených do šroubovice, 2) jsou přítomny v chromozomech živočišných a rostlinných buněk, 3) DNA je u různých živočišných druhů různá.

E

Endokrinní: související s hormony.

Endokrinolog: specialista na choroby žláz s vnitřní sekrecí (podvěsek mozkový, štítná žláza, pohlavní žlázy, ...)

Endokrinologie: věda studující endokrinní systém.

Epifýza (množné číslo - epifýzy): konečná část dlouhé kosti, která se vyvíjí samostatně a původně je oddělená od střední části kosti chrupavkou.

F

Familiární krátký vzrůst: normální zdravé malé děti normálních zdravých rodičů malého vzrůstu.

G

Genetik: odborník zabývající se problematikou genů a vrozených vad.

Geny: chemické jednotky, které jsou předávány z jedné generace na druhou. Geny určují specifické vlastnosti potomků.

Gestační věk: délka času, po který byla matka s dítětem těhotná, měřená v týdnech. „Předčasně narozené“ děti se rodí před dokončeným 37. týdnem gestace. „Donošené“ děti mají gestační věk od začátku 38. do konce 41. týdne těhotenství. „Přenášené“ děti se rodí kdykoliv po začátku 42. týdne gestace.

H

Hormony: látky vylučované endokrinními žlázami, např. podvěskem mozkovým, štítnou žlázou, vaječníky přímo do krve. Usměrňují činnost a rozvoj dalších tkání a orgánů.

Hypofýza (podvěsek mozkový): malá žláza při spodině mozku, která vylučuje růstový hormon a další hormony.

Hypogonadismus: celkově snížená činnost pohlavního systému.

Hypopituitarismus: nedostatek jednoho nebo více hormonů hypofýzy (podvěsku mozkového).

Hypoplázie: neúplné, nedokonalé vyvinutí orgánu.

Hypotonie: svalová slabost, nedostatečná pevnost svalů.

CH

Chromozom: struktura buněčného jádra u člověka, která je nositelem dědičných vlastností. Člověk má 23 párů chromozomů.

I

Idiopatický: vznikající spontánně nebo z neznámé příčiny.

IGF-I (Insulin-like growth factor): růstový faktor, který zprostředkovává některé dlouhodobé účinky růstového hormonu. Má hypoglykemizující účinek (podobný inzulínu), působí však i na růst, na nervový systém a skelet. Vzniká zejména v játrech pod vlivem růstového hormonu.

ICHS: zkratka - ischemická choroba srdeční. Vzniká v důsledku aterosklerózy / zůžení cév.

Intrauterinní růstová retardace (Intrauterine growth retardation – IUGR): porodní hmotnost a/nebo porodní délka je < -2SD vzhledem ke svému gestačnímu věku. Tento stav je obvykle spojen s neobvyklými genetickými nebo okolními vlivy, které ovlivňují růst v děloze.

Ischemie: místní neprokrvenost tkáně a orgánu, která vede k jejich poškození až odumření. Její podstatou je nedostatek kyslíku a živin ve tkáni spojený s hromaděním odpadních produktů. Je nejčastěji způsobena změnami na přívodných cévách - tepnách.

IU: zkratka pro mezinárodní jednotky (International Units), což jsou jednotky stanovení některého parametru.

K

kg: zkratka pro kilogram, což je jednotka měření hmotnosti. 1kg = 2,2 libry.

Kongenitální: stav, který je přítomný při narození.

Kosterní věk: měření stupně tělesné zralosti jedince; u dětí se obvykle určuje rentgenovým vyšetřením kosti (stejný jako kostní věk).

Kostní věk: stanovení kostní zralosti, které je užitečné při určování růstového potenciálu.

Kvalita života: soubor hodnot, kterými se hodnotí fyzické, společenské a emocionální oblasti života pacienta ve vztahu k jeho zdravotnímu stavu.

L

Lyofilizovaný prášek: prášek, který byl získaný vysušením mrazem. Lyofilizace je postup izolace pevné látky z tekutiny zmrazením tekutiny a odpařením ledu ve vakuu.

M

Metabolismus: souhrn veškerý dějů (fyzikálních a chemických), které probíhají uvnitř organismu a které slouží k získání energie a k tvorbě látek potřebných pro činnost organismu (jeho fungování, růst, vývoj apod.) Metabolismus patří k základním projevům života a zajišťuje souhrn biochemických přeměn dané látky v organismu (např. metabolismus tuků, metabolismus hormonů, apod.)

Metafýza: část vyvíjející se dlouhé kosti mezi diafýzou (střední částí) a epifýzou (koncovou částí dlouhé kosti); rostoucí část kosti.

Místo injekčního vpichu: místo těla, kde se podá tekutina injekčně jehlou pod kůži nebo do svalu. Léčba růstovým hormonem se podává injekčně pod kůži na stehně, hýždích nebo břiše; každý den se má injekce podat do jiného místa.

ml: zkratka pro millilitr — 1/1000 litru. Jednotka objemu.

N

Neonatální hypotonie: svalová slabost u novorozence.

Neprospívání dítěte (Failure to thrive-FTT): kojenci a děti s neprospíváním neudržují během prvních 3 let života normální rychlost růstu. Některé děti s FTT rostou rychlostí menší než normální. FTT se často vyskytuje kvůli neadekvátnímu příjmu potravy nebo problémům dítěte trávit a vstřebávat potravu.

P

Percentil: stejný jako centil. Číslo vzniklé rozdělením celku na 100 částí.

Puberta: vývojový stupeň, kdy dochází k urychlení růstu, který trvá asi 2 roky a je doprovázen sexuálním vývojem – růst pubického (kolem pohlaví) ochlupení, rozvoj pohlavních orgánů a začátek menstruace u dívek. Někdy se nazývá též adolescence.

PWS: zkratka syndromu Prader-Willi vycházející z anglického názvu Prader-Willi Syndrome.

R

rDNA: zkratka pro rekombinantní DNA — část DNA lidské je vpravena do DNA bakterie. Tyto bakterie jsou pak schopny produkovat stejné bílkoviny, jaké se vyskytují v lidském organismu.

Rekonstituce: návrat látky do původního stavu.

Rozpouštědlo: tekutina používaná k rozpuštění léku, který má být podán injekčně.

Růstová tabulka: růstový graf.

Růstové štěrbiny: místa na kostích a kloubech do kterých můžou kosti zrát. Je to nevyvinutá kostní tkáň, která se na rentgenových snímcích nezobrazuje. Růst se končí uzavřením růstových štěrbin.

S

SD: standardní odchylka od středu normy. Může mít kladné (+1, +2) i záporné (-1, -2) hodnoty. Zkratka pochází z anglického výrazu Standard Deviation.

Sekundární (druhotné) pohlavní znaky: vlastnosti jedince, jiné než pohlavní orgány, které se vyvíjejí jako důsledek jeho pohlaví. např. u mužů to je hluboký hlas a vousy a u žen vývoj prsů.

SGA: malý vzhledem ke svému gestačnímu věku (termínu porodu), zkratka je odvozena z anglického výrazu - Small for Gestational Age.

Somatotropin: přirozený růstový hormon složený z řetězců bílkovin, který je vylučován hypofýzou.

Stadiometr: přístroj používaný k měření výšky.

Substituční léčba: léčebný program, pomocí kterého se nahrazuje nedostatek nějaké látky. Substituční léčba růstovým hormonem se používá k náhradě nedostatečného vylučování růstového hormonu hypofýzou.

Syntéza: tvorba sloučeniny kombinací jednodušších sloučenin nebo prvků.

Systémový: postihující celé tělo.

T

TS: zkratka pro Turnerův syndrom.

Tyroxin: hlavní hormon štítné žlázy. Je důležitý pro látkovou výměnu, působí na většinu orgánů těla. Zvyšuje spotřebu kyslíku a metabolismus, tvorbu tepla, zrychluje srdeční činnost, je důležitý pro růst a správný vývoj mozku v dětství.

Z

Zrychlený růst: růst rychlostí vyšší než normální. Tento růst umožňuje dětem, které se narodily malé, „dohonit“ své vrstevníky. Většina dětí narozených jako malé (SGA) má zrychlený růst během prvních 2 let života.