Hrozí při léčbě růstovým hormonem rozvoj zhoubného bujení?

Růstový hormon se používá jako lék stále častěji, dopad této léčby na jednotlivé aspekty lidského zdraví je ale rozkrýván teprve postupně. Jedna z otázek, kterou si vědci v souvislosti s léčbou růstovým hormonem kladou stále častěji, se týká i zvýšeného rizika vzniku rakoviny.

Základní otázka

Podáváním růstového hormonu se řeší stále více různých zdravotních problémů. Lze říci, že se jedná o jakýsi novodobý medicínský trend. Jenže už samotný název této látky napovídá, že jde o hormon způsobující růst tkání. A to včetně nádorových. Vlivem růstového hormonu na výskyt rakoviny se zabývaly a zabývají četné vědecké týmy. Každý k dané problematice přistupuje jinak, zkoumá jiné mechanismy účinku růstového hormonu. Všechny studie se ale snaží zodpovědět základní otázku: Nevystavujeme se možnosti onemocnění rakovinou, když dobrovolně podstupujeme terapii založenou na užívání růstového hormonu? Odpověď bohužel není jednoznačná.

Citlivé buňky

Vědci z University of Queensland se zaměřili na lidské geny, na kterých se nachází informace o receptorech pro růstový hormon. Signalizace z těchto receptorů reguluje různé tělesné faktory, například výšku, plodnost, metabolismus či imunitu. Zjistili, že existuje určitá varianta těchto genů, která zesiluje a prodlužuje signalizaci receptorů. Buňky se poté stávají přecitlivělými na růstový hormon, což způsobuje nejen vysoký vzrůst, ale také rozvoj nádorových onemocnění. Obecně lze tedy říci, že menší lidé jsou méně ohroženi rakovinou. Bohužel situace není tak jednoduchá. Do hry vždy vstupuje celá řada dalších faktorů, které s růstovým hormonem vůbec nesouvisejí.

Opatrnost je namístě

Na University of Missouri zkoumali deset osob, které v dětském věku podstoupily terapii růstovým hormonem. Došli k opačnému závěru než australští výzkumníci − ani u jednoho dítěte účastnícího se výzkumu se neprokázalo zvýšené riziko vzniku rakoviny. Také bylo potvrzeno, že terapie růstovým hormonem nezvyšuje riziko opakovaného zhoubného bujení. Přesto by pacienti, u kterých se již rakovina vyskytla, měli být při užívání růstového hormonu obezřetní.

Moderní testy prozradí více

Z výše uvedeného vyplývá, že ani vědci sami nejsou schopni s jistotou říci, zda nás terapie růstovým hormonem může ohrozit zhoubným bujením, či nikoliv. Rozhodně bychom tuto léčbu neměli podstupovat bez zvážení jejích zdravotních rizik, proto se nebojte konzultovat jakékoliv pochybnosti týkající se svého zdraví se svým ošetřujícím lékařem. Vědecké týmy stále usilovně pracují na vývoji nových genetických testů, které budou schopny určit, zda ze strany růstového hormonu hrozí nějaké nebezpečí. Stejné úsilí je vynakládáno i na vývoj léků, které by dokázaly tlumit zvýšenou citlivost buněk na tento hormon.

(ver)

Zdroje:
https://www.uq.edu.au/news/article/2017/10/researchers-show-growth-hormone-signalling-increases-cancer-risk

https://www.news-medical.net/news/20150501/No-evidence-for-cancer-risk-with-growth-hormone-therapy.aspx