Je léčba růstovým hormonem bezpečná?

U každého léku je vždy sledována nejen jeho účinnost, ale i bezpečnost. Je třeba se dnes léčby růstovým hormonem obávat? Hrozí nějaká rizika?

Současné použití růstového hormonu

Jako léčivý přípravek se růstový hormon (RH) v současné době v zemích EU používá:

  • jako substituční léčba u dětí s nedostatkem RH,
  • při růstové poruše navazující na intrauterinní (nitroděložní) růstovou retardaci,
  • u dívek s Turnerovým syndromem (charakteristický je malý vzrůst, porucha vývoje pohlavní dospělosti a neplodnost),
  • u dětí s chronickou renální insuficiencí (selháním ledvin),
  • u dětí s Praderovým–Williho syndromem (geneticky podmíněným onemocněním s poruchou funkce hypotalamu, charakteristickým malým vzrůstem, neovladatelnou chutí k jídlu atd.),
  • v případě deficitu RH u dospělých,
  • při deficitu genu SHOX (příčina geneticky podmíněné růstové retardace).

Jak se RH získává?

Od roku 1985 je RH vyráběn pouze tzv. rekombinantní technologií, což znamená, že se nevyrábí z lidské ani živočišné tkáně. Takto připravený RH je však shodný s přirozeným lidským růstovým hormonem, který je potřebný pro růst kostí a svalů. Rekombinantní technologie spočívá v tom, že se v laboratoři do jedné bakteriální buňky vloží gen pro lidský RH. Tato buňka se umístí do živného roztoku a množí se. Všechny tyto buňky pak produkují RH. Takový postup zajišťuje získání zcela čistého lidského RH bez jakýchkoli cizorodých příměsí. Bezpečnost a účinnost rekombinantního RH byly ověřeny mnoha klinickými studiemi, které trvaly řadu let.

Zaměřeno na bezpečnost

O účinnosti RH není pochyb a jeho bezpečnost je stále předmětem mnohaletého sledování a zvýšeného zájmu. Občas se vynoří upozornění na možná rizika spojená s jeho podáváním, konkrétně že léčba může přispívat ke vzniku některých onkologických či kardiovaskulárních nemocí.

Skupina odborníků a představitelů významných mezinárodních odborných společností proto vydala na počátku roku 2016 obsáhlé stanovisko k bezpečnosti léčby pomocí RH.

Dlouhodobá sledování desítek tisíc dětí a dospělých po dobu desítek tisíc pacientoroků (pacientorok = jeden pacient užívající léčivý přípravek po dobu jednoho roku) ukázala, že bezpečnostní profil růstového hormonu je dobrý. Neexistují přesvědčivé důkazy o zvýšeném riziku onkologických, kardiovaskulárních a jiných onemocnění v přímé souvislosti s léčbou růstovým hormonem.

Jako u každé léčby je důležité správné dávkování RH a taktéž disciplína ze strany pacienta, respektive jeho rodičů, tedy pravidelná a správná aplikace léku.

(hah)

Zdroje: