Růstové grafy

Percentilové růstové grafy jsou velmi jednoduchým a přehledným pomocníkem pro sledování růstu dítěte.

Percentilové grafy tělesné výšky umožňují hodnotit aktuální stav růstu dítěte a jeho postavení mezi vrstevníky, z dlouhodobého pohledu umožňují průběžně sledovat růstové tempo. Pomocí grafů lze též graficky stanovit cílovou výšku v dospělosti. Současně lze posoudit, zda dítě roste podle rodičovské vlohy (růstového dědičného potenciálu).

Graf tvoří křivky, které představují vývoj posuzovaného ukazatele v časovém průběhu. Střední křivka (50. percentil, neboli 50 %) označuje střední hodnotu naší dětské populace.

Postup k práci s grafem je následující:

  • Změřte dítě a určete jeho přesný věk (roky, měsíce).
  • Zvolte správný graf. Ujistěte se, že odpovídá pohlaví, věk dítěte i sledovaný ukazatel.
  • Vodorovná osa grafu vždy představuje věk.
  • Na svislé ose je výška dítěte (délka u kojenců a malých batolat). Tato osa ale může vyjadřovat i jiný ukazatel, jako je hmotnost, obvod hlavy, body mass index (BMI).
  • Vyhledejte hodnotu pro příslušný věk a výšku (délku) dítěte. V průsečíku kolmé čáry, která vychází z bodu pro věk (vodorovná osa) s čárou vycházející z bodu pro tělesnou výšku (délku, na svislé ose) získáte průsečík, který v grafu označíte. Při opakovaných měřeních body spojíte a dostanete růstovou křivku dítěte.
  • Nalezený bod pro vaše dítě se nachází buď na jedné z křivek, nebo mezi křivkami. Po této křivce (nebo z nalezeného místa mezi křivkami) se posuňte na pravý okraj grafu, kde jsou všechny křivky označeny čísly. Tak zjistíte aktuální „percentil“ pro daný ukazatel (například pro výšku) dítěte.

Například 25. percentil znamená, že 25 % dětí stejného věku a pohlaví v populaci je menších a současně z toho plyne, že 75 % dětí je vyšších.

Příklad: Vašemu synovi je 4,5 roku a měří 112 cm. V grafu pro hodnocení výšky chlapců (výška chlapci 0–18 let) vyhledejte na vodorovné ose věk 4,5 roku a na svislé ose tělesnou výšku 112 cm. Získali jste průsečík, který leží na určité percentilové křivce. Posunem po této křivce na pravý okraj grafu naleznete označení 75. Výška vašeho syna tedy odpovídá 75. percentilu (75 % chlapců stejného věku je nižších než váš syn a 25 % chlapců je vyšších).

Jak hodnotit percentilový růstový graf?

Většina dětí roste v pásmu širší normy, to je mezi 3. – 97. percentilem (v některých grafech se můžete setkat s hodnotami 5. a 95. percentil). V pásmu takzvané střední výšky mezi 25. - 75. percentilem se nachází polovina všech dětí. Děti rostoucí nad 75. percentilem mají výšku velkou, nad 90. percentilem je výška velmi velká. Růst pod 25. percentilem znamená výšku menší, pod 10. percentilem se jedná o malou postavu. Jako velmi malý vzrůst (poruchu růstu ve smyslu minus) se zpravidla označuje tělesná výška dítěte pod 3. percentilem pro daný věk.

Pásmo takzvané širší normy je vymezeno 3. až 97. percentilem (v některých grafech 5. až 95. percentilem). V těchto mezích probíhá růst 94 % dětí v populaci příslušného věku a pohlaví.

V pásmu středních hodnot mezi 25. až 75. percentilem roste polovina všech dětí, průměrnou (střední) hodnotou je 50. percentil.

Jedinci s velkou výškou rostou nad 75. percentilem a s velmi velkou výškou nad 90. percentilem.

Jedinci menší rostou pod 25. percentilem. Pod 10. percentilem je výška malá, pod 3. percentilem se jedná o velmi malou postavu.

Mezi 3. narozeninami a začátkem puberty zdravé dítě své percentilové pásmo nemění. Pokud se změní během růstového období (od 3 let věku do začátku puberty) postavení v percentilové síti o více než 1 pásmo směrem dolů, jedná se o růstové selhání.

Kdy je třeba zvýšit pozornost?

Samotná aktuální výška dítěte není nejdůležitější informací. Významným ukazatelem je i rychlost růstu, která se v grafu projeví sklonem růstové křivky. Při rychlém růstu je křivka strmá, při pomalém růstu je plochá. Růst zdravého dítěte probíhá ve stejném růstovém pásmu, vymezeném nejbližšími percentilovými čarami, určité výkyvy do sousedního pásma jsou možné.

Pokud chceme dlouhodobě sledovat růst dítěte, je třeba jeho výšku zaznamenávat do grafu pravidelně. Mezi 2. až 3. narozeninami se dítě zpravidla zařadí do určitého růstového pásma, daného růstovým dědičným potenciálem (mezi křivky nebo na určitou křivku) a v tomto pásmu setrvává do začátku puberty. Výjimkou jsou varianty konstitučního opoždění nebo urychlení. Jak již bylo uvedeno, určité oscilace jsou možné. Pokud růst neodpovídá původní pozici v růstovém grafu a postavení v percentilové síti se posouvá o více než jedno pásmo směrem dolů, vzniká podezření na růstové selhání. Takovou situaci je třeba řešit. K podrobnějšímu posouzení má lékař k dispozici graf růstové rychlosti a může odlišit krátkodobé oscilace růstu (například v souvislosti s akutním onemocněním, hodnotí se výsledky dvou měření v odstupu 36 měsíců) od skutečné poruchy růstového tempa.

Posun růstové pozice odhalí buď dětský lékař při pravidelných preventivních prohlídkách, nebo rodiče sami, pokud pravidelně sledují růst svého dítěte. Odchylný průběh růstu může mít řadu příčin, některé případy vyžadují objasnění ve spolupráci s odborným lékařem.